СОВЕТУВАЊЕ/ОБУКА (WEBINAR) на 31.05.2024 ГОДИНА

СФИД ДОО Скопје друштво со одобрение за спроведување на КПУ под надзор на ИСОС на 31.05.2024 година, спроведува еднодневно on line (webinar) КПУ (8 часа) согласно програмата за Континуирано професионало усовршување за 2024 година со следните теми
 
Р.бр тема КПУ часови
1 Сметководство – МСС/– МСФИ:
 • Пресметка на производство – практичен пример
 • Државни подршки (МСС 20 и оддел 24 од МСС за МСЕ)
 • Интерни контроли и управување со ризик
 • Програми за лојалност – практичен пример
 • Дискусија и одговори на поставени прашања
4
2 Даноци и даночен систем:
 • Даночен застапник на странско лице за цели на ДДВ
 • Место на прометот на услугите (член 14 од ЗДДВ)
 • Дискусија и одговори на поставени прашања
2
3 Организациски и деловни знаења:
 • Проектен менаџмент во сметководствената функција
 • Дивиденда и исплата на дивиденда
 • Дискусија и одговори на поставени прашања
2
 
 
 
Регистрација на учесниците на 31 Мај 2024 од 9 до 10 часот.
Едукатори: Златко Митревски, Славчо Николовски .
Времетраење на обуката: од 10 до 16 часот
 
Ве молиме пополнетата пријава за учество во excel формат доставете ја електронски на нашиот      e-mail: kontakt@sfid.mk или sfidkontakt@gmail.com, најдоцна два (2) работни дена пред одржување на обуката за КПУ.
 
Надоместокот за КПУ бр.2/2024 обезбедува (присуство и работен материјал со прирачник) за еден учесник и изнесува 2.360 денари (со вклучен ДДВ од 18%), а се уплаќа најдоцна еден (1) ден пред почетокот на обуката за КПУ.
 
Назив на примачот : СФИД доо Скопје
Жиро сметка на примачот: 300000000125554 – Комерцијална банка АД Скопје
Цел на дознака: Уплата за КПУ-2/2024 за (име на учесникот на КПУ)
Повикување на број: (број од издаденото уверение за ОС/С од ИСОС)
 
За дополнителни информации во врска со обуката обратете се во СФИД  доо Скопје на тел. 02/3237-066, 3216-247 или 070/221-037,070/250-636.
 
 
ВИ БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВАШИОТ ИЗБОР